Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2018

Wijzigingen

Geen wijzigingen in de afgelopen maand.

Tijdschema 22 mei t/m 22 juni

Voorbereiding

04 juni

Bij Financiën/IRF indienen van gegevens over garanties in IBOS ten behoeve van de Miljoenennota.

IRF heeft tot 11-06-2018 voor het toetsen van de garanties.

06 juni

Ten behoeve van het op te stellen overzicht specifieke uitkeringen in de begroting van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, wordt door BZK de aanbiedingsbrief en het format voor de uitvraag specifieke uitkeringen aan de departementen verzonden.

18 juni (tot uiterlijk 13 juli)

Overleg over de concept begrotingshoofdstukken tussen vakdepartement (FEZ en beleidsdirecties) en Financiën (IRF) en tussen vakdepartement en het departement van een coördinerend bewindspersoon in geval van een overzichtsconstructie (zie Overzichtconstructies).

18 juni

Bij Financiën/BBH indienen van de eerste complete ontwerpbegroting 2019 conform de in IBOS geaccordeerde stand door plaatsing in de daartoe bestemde digitale map in de samenwerkingsruimte Rijksportaal Rijksbegroting conform de logistieke aanwijzingen voor 12.00 uur.  

De complete ontwerpbegroting bestaat uit:

A. Artikelsgewijze toelichting

B. Begrotingstoelichting

 1. Leeswijzer

 2. Beleidsagenda

 3. Beleidsartikelen

 4. Niet-beleidsartikelen

 5. Begroting Agentschappen

 6. Bijlagen  

 

Daarnaast bij Financiën aanleveren:

 1. Bij Financiën/IRF en BuZa (bij directie FEZ/BuZa, per e-mail FEZ-BZ@minbuza.nl) indienen van de ramingen 2016-2021 (inclusief toelichtingen) die betrekking hebben op HGIS.

 2. Bij Financiën/IRF en IenM indienen van de ramingen 2016 - 2021 voor de overzichtsconstructie Milieu. Dit volgens een door IenM aan te leveren format, indienen t.a.v.FMC-XII@minienm.nl.

 3. Bij Financiën/IRF en IenM indienen van de ramingen 2016-2021 voor de overzichtsconstructie Kustwacht Nieuwe Stijl. Dit volgens een door IenM aan te leveren format, indienen t.a.v.FMC-XII@minienm.nl.

 4. Bij Financiën/IRF en SZW indienen van de ramingen 2016-2021 voor de overzichtsconstructie Integratiebeleid etnische minderheden (indienen t.a.v. Directie Integratie en Samenleving, Svembricqs@minszw.nl).

 5. Bij Financiën/IRF en EZ indienen van de ramingen 2016-2021 voor de overzichtsconstructie bedrijfslevenbeleid en topsectoren (indienen t.a.v. Directie Financieel Economische Zaken, p.j.vandervliet@minez.nl).

 

Uitvoering

28 mei

Aanlevering in de daarvoor bestemde map in de samenwerkingsruimte van het opendata bestand mbt. de budgettaire tabellen, met daarin opgenomen de standen uit de 1ste suppletoire begroting.

28 mei

Direct na behandeling van de Voorjaarsnota in de Ministerraad (d.w.z. uiterlijk maandagochtend 28 mei voor 12 uur) bij Financiën/BBH, indienen van het eerste suppletoire wet samenhangend met de Voorjaarsnota 2018. Deze stukken worden in de bestemde digitale map in de samenwerkingsruimte Rijksportaal Rijksbegroting geplaatst. Zie hiervoor de logistieke aanwijzingen.

Tevens worden deze suppletoire begrotingswetsvoorstellen in tweevoud op papier (waarvan 1 ondertekend) bij Financien/BBH aangeleverd. Zie voor ondertekening model 2.14.

28 mei

Aanleveren van apparaatsmutaties bij WenR/DGOO conform het WenR Format algemeen apparaatmutaties.pdf

04 juni

IBOS-loketten gaan open voor Julibrief.

Bij Financiën/IRF indienen van de begrotingsmutaties (zie Begrippenlijst) in IBOS (t.b.v. de Julibrief).

IRF heeft tot 11-06-2018 voor het toetsen van de mutaties (sluiting loket) 

15 juni

Bij Financiën/RHB (bz.rhb@minfin.nl) indienen van de saldibalans mei (zie model 4.54).

Invoeren van de artikelrealisaties van uitgaven en ontvangsten in mei op (sub)artikelonderdeelniveau in IBOS. De artikelrealisaties sluiten aan op de saldibalans. Dit is ten behoeve van de maandrapportage aan de Rijkshoofdboekhouding en het CBS.

Verantwoording

Geen data gevonden.

RBV 2018

Op deze site vindt u de Regeling rijksbegrotingsvoorschriften 2018. Deze hebben betrekking op de verantwoording over 2017, de uitvoering van de begroting 2018 en de voorbereiding van de begroting 2019.

Vragen of opmerkingen

Heeft u vragen of opmerkingen? Mail dan naar hafir@minfin.nl.

Logistieke aanwijzingen

Logistieke aanwijzingen 

Het logistieke proces omvat met inachtneming van het Tijdschema de aanlevering door de departementen (FEZ-directies) van concepten van de begrotings- en verantwoordingsstukken aan het Ministerie van Financiën en - al naar gelang van toepassing - aan de ministerraad (MR), de Raad van State (RvS), de Tweede Kamer (TK) en de Algemene Rekenkamer (AR).

Wijzigingsmail

Vul uw e-mailadres in om u aan- of af te melden. Als u zich reeds heeft aangemeld wordt bij opnieuw invoeren uw e-mailadres verwijderd.