Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2017

Wijzigingen


November

08 november

2016-11-08—Vaststelling RBV 2017

De RBV 2017 is op 31 oktober jl. vastgesteld door de minister van Financiën en op 8 november gepubliceerd in de Staatscourant.

De RBV 2017 geldt van 1 januari 2017 t/m 31 december 2017 en wordt per 1 januari als startpagina gepubliceerd op de website. Tot die tijd is de RBV 2017 te vinden via http://rbv.minfin.nl/2017

Alle wijzigingen ten opzichte van de RBV 2016 zijn na te lezen onder het tabblad "wijzigingen"

Oktober

20 oktober

2016-10-20—Wijzigingen RBV 2017

Tijdschema

 • De data in het tijdschema zijn aangepast aan 2017 en afdelingsnamen en e-mailadressen zijn geactualiseerd.

 • Op verzoek van de departementen zijn waar mogelijk deadlines naar achteren verplaatst. De deadlines die stonden op vrijdag zijn zoveel mogelijk verplaatst naar maandag 12:00 uur. Daarnaast is waar het kan aangegeven waar het een uiterlijke datum is.

 • De homepage van de website rbv.minfin.nl wordt aangepast om het tijdschema zo overzichtelijk mogelijk weer te geven. Hierin wordt per fase (voorbereiden, uitvoeren en verantwoorden) aangegeven wat de eerstvolgende deadlines zijn.

 • In het tijdschema zijn de data opgenomen waarop open data bestanden moeten worden aangeleverd.

 • In het tijdschema is bij het indienen van de beleidsbrieven in maart expliciet aangegeven dat de beleidsbrieven inclusief de bijlagen voor Wonen en Rijksdienst zijn.

 • Op verzoek van de departementen zijn naast de openingstijden van het IBOS loket ook de sluitingstijden van het IBOS loket toegevoegd.

 • In het tijdschema zijn de aanleverdata van apparaatmutaties bij WenR/DGOO toegevoegd.

 

Voorschriften

Snelkoppeling logistieke aanwijzingen

Op de homepage van de RBV website is een snelkoppeling geplaatst naar de logistieke aanwijzingen, zodat deze gemakkelijker vindbaar zijn.

Aanleverspecificaties SDU

In de logistieke aanwijzingen is toegevoegd dat de departementen tijdig worden geïnformeerd over de aanleverspecificaties van zowel de begroting als jaarverantwoording.

Open data

Op verzoek van de departementen is in de logistieke aanwijzingen verduidelijkt hoe en waar de open databestanden aangeleverd dienen te worden. Tevens worden de open datamodellen gepubliceerd als informatief document in de wettenpocket onder HAFIR. De link naar de wettenpocket wordt opgenomen in de logistieke aanwijzingen.

Correctiebladenprocedure

De correctiebladenprocedure is op een aantal punten verduidelijkt.

Alle correcties moeten via de correctiebladenprocedure door de Auditdienst Rijk worden geaccordeerd. Reden hiervoor is dat een kleine wijziging van invloed zijn op de strekking van de door de Auditdienst Rijk afgegeven controleverklaring bij het departementale jaarverslag. Om de correctiebladenprocedure zo doelmatig mogelijk te laten verlopen worden de wijzigingen zoveel mogelijk gebundeld. De gebundelde wijzigingen worden in de vorm van één nieuwe totale versie van het departementale jaarverslag ingediend als één correctieblad, waarbij alle aangebrachte wijzigingen met “wijzigingen bijhouden” zichtbaar zijn gemaakt. Dit correctieblad wordt door de ADR voorzien van een “aantekening voor akkoord”. 

Apparaatstoets

De beslisbomen apparaatstoets kerndepartement en baten-bastenagentschappen zijn toegevoegd aan de voorschriften.

Beleidsbrieven

Bij het onderdeel beleidsbrieven is verduidelijkt dat dit gaat om de beleidsbrieven inclusief de bijlagen voor Wonen en Rijksdienst.

Begrippenlijst

Rijksbrede kostensoortentabel

De rijksbrede kostensoortentabel is dit jaar aangepast, conform eerdere behandeling in IOFHA van december 2015 en februari 2016 en behandeling in de subcommissie Inkoop en Financiën. De doorgevoerde wijzigingen zijn grotendeels tekstueel van aard. Er zijn naar aanleiding van behandeling in het IOHFA twee hoofdrubrieken (onder uitbesteding: Uitbesteden ICT-adviesopdrachten en Uitbesteden communicatie adviesopdrachten) toegevoegd.

Definitie ICT

In de begrippenlijst is de definitie van ICT toegevoegd. Dit ten behoeve van de uitgaven ICT van ministeries (incl. agentschappen).

Personele en Materiële Uitgaven

Verduidelijking van het begrip eigen personeel.

Modellen

Begrotingsstaat departementale begroting (inclusief agentschappen) (modellen 1.23, 2.12, 3.32)

Op verzoek van departementen is de consistentie en de opmaak van de gevraagde informatie (baten, lasten, kapitaaluitgaven, kapitaalontvangsten) in enkele modellen verbeterd.

Overzicht van risicoregelingen (model 1.32e)

Voortaan wordt ook gerapporteerd over risicovoorzieningen.In tabel “overzicht uitgaven en ontvangsten garanties” zijn twee extra kolommen toegevoegd: stand risico voorziening t-1 en stand risicovoorziening t.

Bijlage subsidies (model 1,43) en open data

De bijlage Subsidies (begroting) en het open data model Bijlage subsidieoverzichten (verantwoording) zijn op verzoek van de departementen meer op elkaar afgestemd.

Toelichting bij niet-beleidsartikel Nominaal en Onvoorzien (model 1.34d, 2.27 en 3.23d)

De loonbijstelling en prijsbijstelling zijn gesplitst in apparaatdeel en programmadeel. Dit naar aanleiding van de mededeling aan de Ministerraad  door Minister Blok, Wonen en Rijksdienst.

Bijlage Overzicht evaluaties- en overig onderzoek (model 1.44)

Punt 6 van de toelichting gaat over onderzoek dat al is aangeboden aan de Tweede Kamer. Omdat dit model enkel onderzoek betreft wat wordt opgestart in periode t t/m t+4 en onderzoek wat loopt is dit stuk in de toelichting overbodig en is om die reden verwijderd.

Bijlage afgerond evaluatie- en overig onderzoek (model 3.45)

Enkele tekstuele wijzigingen zijn aangebracht: bij toelichting punt 7 en 8 is verduidelijkt dat het enkel om reeds afgerond onderzoek gaat.

Jaarverantwoording van het baten-lastenagentschap (model 3.33)

Er zijn enkele wijzigingen doorgevoerd in het RBV-model 3.33, zodat het beter aansluit op de Richtlijnen Jaarverslaggeving.

 • In de balans is bij activa een kopje "vlottende activa" toegevoegd en “nog te ontvangen” is gewijzigd in “overige vorderingen en overlopende activa”.

 • Bij passiva is de benaming van de post "Nog te betalen" gewijzigd in "Overige verplichtingen en overlopende passiva".

 

Evaluaties ZBO’s i.h.k.v. de kaderwet (model 1.36)

In model 1.36 is een extra kolom toegevoegd waarin aangegeven dient te worden of er een evaluatie van het ZBO is/wordt uitgevoerd. Daarmee wordt invulling gegeven aan een toezegging aan de Tweede Kamer om inzicht te geven in evaluaties van ZBO’s

Aanbieding en verzoek dechargeverlening (model 3.10)

Op de website en in de PDF is er een inconsistentie in de weergave van opsommingen. Voor de RBV 2017 is deze inconsistentie verholpen.

Saldibalans (model 3.31)

Dit model is op verschillende punten aangepast:

 • De definitie van saldibalans is gelijk gesteld aan de definitie zoals opgenomen in het wetsvoorstel CW 2016.

 • Alle posten boven de streep staan nu vermeld onder het subkopje: Intra-comptabel. Alle posten onder de streep onder subkopje Extra-comptabel.

 • In de namen van de posten zelf wordt intra-comptabel (bij posten 6 en 7) en extra-comptabel (bij posten 10/10a, 11/11a) niet meer opgenomen.

 • De post 14/14a is gewijzigd in (Tegenrekening) Andere verplichtingen.

 

Toelichting op de balansposten

 • In de toelichting zijn de begrippen/kopjes intra-comptabel en extra-comptabel kort toegelicht.

 • Bij de liquide middelen (post 3) is opgenomen tegen welke koers vreemde valuta moeten worden opgenomen.

 • De toelichting van de Begrotingsreserves (posten 5 en 5a) is gewijzigd n.a.v. toezeggingen door u gedaan in het Verantwoordingsdebat van mei 2016 en de nieuwe modellen begrotingsreserves bij (suppletoire) begroting.

 • Bij de posten 10/10a Vorderingen is aangegeven dat het voor inzicht nuttig kan zijn om in de toelichting een uitsplitsing te maken naar de aard en ouderdom van de openstaande vorderingen en naar omvang. Idem voor de posten 11/11a Schulden en 12/12a Voorschotten.

 • Op verzoek van de ADR is bij de posten 10 en 10a aangegeven dat vorderingen ook kunnen voortkomen uit boetes.

 • Toevoeging bij ad 10 en 10a vorderingen, punt 4: Andere vorderingen, zoals teveel betaalde vennootschapsbelasting.

 • Toevoeging bij ad 11 en 11a) Schulden: (Nog) niet betaalde (vennootschaps)belasting inzake de lopende en voorgaande verslagjaren dienen, voor zover nog niet betaald, als schuld te worden opgenomen.

 

Realisatie beleidsdoorlichtingen (model 3.21a)

De Tweede Kamer heeft besloten om het thema “Focus op beleidstoetsing” als overkoepelend focusonderwerp te benoemen voor de verantwoording over het jaar 2016. Om deze reden zijn de tabel en de toelichting in model 3.21a uitgebreid. In verband met het focusonderwerp wordt een paragraaf onder de tabel toegevoegd waarin wordt ingegaan op de belangrijkste conclusies en beleidsacties van de beleidsdoorlichtingen die in 2014, 2015 en 2016 zijn afgerond.

Bedrijfsvoeringsparagraaf (model 3.24)

 • Dit model heeft een andere opmaak gekregen en is op verschillende punten aangepast. De fouten en onzekerheden in de getrouwe weergave worden niet meer toegelicht in de bedrijfsvoeringsparagraaf (hierna: BVP), waardoor fouten en onzekerheden in de getrouwe weergave niet meer bij fouten en onzekerheden in de rechtmatigheid opgeteld hoeven te worden. Hiermee wordt aangesloten bij de werkwijze van de Algemene Rekenkamer. De rapporteringstoleranties worden hierdoor minder snel overschreden.

 • In de BVP is een overzicht voor overschrijdingen van rapporteringstoleranties fouten en is, mede op verzoek van de ADR, een overzicht overschrijdingen rapporteringstoleranties onzekerheden toegevoegd, voor een uniforme wijze van rapportering hierover.

 • De rapporteringstoleranties voor kapitaalintensieve agentschappen is aangepast. Deze aanpassingen zijn eerder door u geformaliseerd en nu verwerkt in de RBV

 • Het onderdeel frauderisico’s is komen te vervallen. De Kamer wordt over fraude(risico’s) afzonderlijk geïnformeerd en fraude is geen focusonderwerp meer voor het jaarverslag over 2016.

 • De norm voor betaalgedrag is verhoogd van 90% naar 95%.

 • Toelichting punt 8 aangevuld met: wel worden fouten en onzekerheden ten aanzien van de getrouwheid vermeld in de “overzichten controlebevindingen” die de ADR opstelt.

 

Bijlage Zelfstandige Bestuursorganen en Rechtspersonen met een wettelijke taak. (model 3.40)

In de specifieke toelichting op de tabel is het volgende toegelicht: Indien ZBO/RWT premie- of tariefgefinancierd is, dan is het nog steeds – in het kader van inzicht - wenselijk dit onderscheid te maken. Indien dit niet mogelijk is (gezien de zelfstandige positie en het departement het niet verplicht heeft gesteld), graag aangeven in een voetnoot.

WNT-verantwoording 2016 - ministerie van X (model 3.70)

 • De WNT-rapportage van BZK wordt per verslagjaar 2016 niet meer gemaakt. In het tijdschema is deze passage komen te vervallen.

 • Naar aanleiding van de in 2016 uitgevoerde evaluatie van de WNT is BZK voornemens om de verantwoordingslasten die voortvloeien uit de WNT te reduceren. Daartoe is de Evaluatiewet WNT opgesteld. De wet is echter aangehouden. Het tijdig inwerkingtreden van de Evaluatiewet WNT is op dit moment onzeker. Daarom wordt in het RBV-model nu geen rekening gehouden met wijzigingen die voortvloeien uit de Evaluatiewet. Als de Evaluatiewet WNT in werking treedt zullen de verantwoordingsvoorschriften in RBV-model 3.70 pas wijzigen m.i.v. verantwoordingsjaar 2017 (dus in de RBV 2018).

 • Bij de verantwoording over 2015 is het knelpunt t.a.v. de volledige verantwoording van contractovernames door mobiliteitsbureaus opgelost met een beleidsregel. Nu de Evaluatiewet WNT niet tijdig van kracht is blijft deze beleidsregel ook gelden voor verantwoordingsjaar 2016. In het RBV-model is de passage die hieraan refereert opgenomen

 

Model deelverklaringen voor nationale verklaring (model 4.30)

In model RBV model 4.30 zijn enkele wijzigingen doorgevoerd op basis van de wijzigingen in de nationale verklaring.

Driemaands kasprognose betalingen en ontvangsten (model 4.53)

In dit model zijn de contactpersonen vervangen voor een algemeen contactadres voor het betalingsverkeer.

Gecorrigeerde saldibalans (model 4.54)

In dit model is een kleine tekstuele wijziging doorgevoerd om te verduidelijken dat uitgaven positief en ontvangsten negatief genoteerd dienen te worden.

Begrotingsreserves (model 1.33g en 2.15b)

Deze modellen zijn toegevoegd om te verduidelijken waar, hoe en op welke manier begrotingsreserves terug moeten komen in de (suppletoire) begroting.