Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2017

Regeling rijksbegrotingsvoorschriften 2017

Regeling van de Minister van Financiën van 31 oktober 2016 houdende regels omtrent de begroting en de financiële verantwoording van het Rijk voor het jaar 2017 en de vaststelling van de comptabele grensbedragen (Regeling rijksbegrotingsvoorschriften 2017)

De Minister van Financiën,

Gelet op de artikelen 18, eerste lid, aanhef en onder a, 38, tweede lid, aanhef en onder a, en 65 van de Comptabiliteitswet 2001 en artikel 3, tweede lid, van het Besluit kasbeheer 2012;

Besluit:

Artikel 1

De regels, bedoeld in de artikelen 18, eerste lid, aanhef en onder a, 38, tweede lid, aanhef en onder a, en 65, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2001, worden voor het jaar 2017 vastgesteld zoals is aangegeven in bijlage B bij deze regeling.

Artikel 2

De bedragen, bedoeld in de artikelen 34b, eerste lid, onder e, en 91, eerste lid, onder b, van de Comptabiliteitswet 2001, de artikelen 2 en 6 van het Besluit privaatrechtelijke rechtshandelingen 1996, artikel 2, vierde lid, van de Regeling verlening voorschotten 2007 en artikel 3, vijfde lid, van de Regeling kasbeheer 2012, worden vastgesteld zoals is aangegeven in bijlage A bij deze regeling.

Artikel 3

Met instemming van de Minister van Financiën kan in bijzondere gevallen worden afgeweken van de bepalingen van deze regeling.

Artikel 4

De Regeling rijksbegrotingsvoorschriften 2016 wordt ingetrokken, met dien verstande dat de regeling blijft gelden voor de suppletoire begrotingen 2016, voor zover die suppletoire begrotingen nog niet bij wet zijn vastgesteld.

Artikel 5

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2017.

Artikel 6

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling rijksbegrotingsvoorschriften 2017.

Deze regeling zal met bijlage A in de Staatscourant worden geplaatst, met uitzondering van bijlage B, die via de website rijksbegrotingsvoorschriften van het Ministerie van Financiën (http://rbv.minfin.nl) openbaar wordt gemaakt.

De Minister van Financiën,