Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2017

Tijdschema

Dit tijdschema voor het begrotingsjaar 2017 bevat de Rijksbegrotingsvoorschriften voor:

 • de verantwoording over de begroting 2016;

 • de uitvoering van de begroting 2017;

 • de begroting 2018.

 

Het tijdschema is gebaseerd op de voorschriften uit de Comptabiliteitswet 2001.

Het tijdschema bevat ook een aantal data waarop door de vakdepartementen aanvullende en/of extra-comptabele financiële en verantwoordingsinformatie bij coördinerende andere departementen moet worden aangeleverd.

Tonen

Januari

Uitvoering

16 januari

Bij Financiën/RHB, bz.rhb@minfin.nl, indienen van de gecorrigeerde saldibalans december conform model 4.54 en de begrotingsmutaties (zie Begrippenlijst).

Invoeren van de artikelrealisaties van uitgaven en ontvangsten in december op (sub)artikelonderdeelniveau in IBOS. De artikelrealisaties sluiten aan op de gecorrigeerde saldibalans. Dit is ten behoeve van de maandrapportage aan de Rijkshoofdboekhouding en het CBS.

Verantwoording

23 januari

IBOS-loketten gaan open voor voorlopige rekening.

Bij Financiën/IRF indienen van de begrotingsmutaties in IBOS. Deze cijfers zijn nodig voor rapportage aan CBS en de Europese Commissie (Eurostat). De loketopening is bekend onder de naam 'voorlopige rekening'. De voorlopige rekening zelf wordt niet meer opgesteld en gaat dus ook niet meer richting de Staten-Generaal. De standen lopen mee in de Slotwet.

IRF heeft tot 30-01-2017 voor het toetsen van de mutaties (sluiting loket).

Februari

Uitvoering

15 februari

Bij Financiën/RHB (bz.rhb@minfin.nl) indienen van de gecorrigeerde saldibalans januari conform model 4.54.

Invoeren van de artikelrealisaties van uitgaven en ontvangsten in januari op (sub)artikelonderdeelniveau in IBOS. De artikelrealisaties sluiten aan op de gecorrigeerde saldibalans. Dit is ten behoeve van de maandrapportage aan de Rijkshoofdboekhouding en het CBS.

Verantwoording

08 februari

Ter uitvoering van de motie Hachchi c.s. (nr. 28, 33000-IV) brengen departementen in kaart welke uitgaven zij doen in Caribisch Nederland, uitgesplitst per beleidsartikel en per instrument. Voor zover die uitgavenreeksen de €1 miljoen te boven gaan, maken de departementen deze in een aparte regel (instrument) expliciet zichtbaar onder de van toepassing zijnde uitgavencategorie in de desbetreffende tabel budgettaire gevolgen van beleid (zie model 3.22d).

Ten behoeve van het op te stellen extracomptabele overzicht in het jaarverslag van het BES-fonds leveren de departementen daarnaast alle reeksen van uitgaven in Caribisch Nederland, ook waar die de ondergrens van € 1 mln. niet halen, aan bij de Postbus Begrotingszaken van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (begrotingszaken@minbzk.nl). Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stelt het totaaloverzicht van uitgaven in Caribisch Nederland op en draagt zorg voor de opname daarvan in het jaarverslag van het BES-fonds.

13 februari

IBOS-loketten gaan open voor de Slotwet.  

Bij Financiën/IRF indienen van de begrotingsmutaties (zie Begrippenlijst) in IBOS (mutaties op basis van accountantscontrole; mede t.b.v. Slotwet).

IRF heeft tot 20-02-2017 voor het toetsen van de mutaties (sluiting loket).

17 februari

Bij Financiën/IRF indienen van realisatiegegevens over garanties in IBOS.

17 februari

Bij Financiën/BZ/BBE indienen conform model 4.30, emailadres p.m.buijs@minfin.nl:

 • definitief concept deelverklaring Europees Sociaal Fonds (ESF) en Europees Fonds voor Meest Behoeftigen (EFMB) door het Ministerie van SZW;

 • definitief concept deelverklaring Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) door het Ministerie van EZ;

 • definitief concept deelverklaring Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV) door het Ministerie van EZ;

 • definitief concept deelverklaring Europees Landbouw Garantiefonds (ELGF) en het Europees Landbouw Fonds voor plattelandsontwikkeling (ELFPO) door het Ministerie van EZ;

 • definitief concept deelverklaring Asiel, Migratie en Integratie Fonds (AMIF) en het Fonds voor Interne Veiligheid (ISF/Internal Security Fund) door het ministerie van VenJ.

 

17 februari

Bij Financiën/BZ/BBH onderhands indienden - door plaatsing in de daarvoor bestemde digitale map in de Samenwerkingsruimte Rijksportaal Rijksbegroting, conform de logistieke aanwijzingen open datasets mbt de realisaties op de onderstaande financiële instrumenten.

 • Dataset 10 (leningen)

 • Dataset 11 (garanties)

 • Dataset 12 (bijdrage aan agentschappen)

 • Dataset 13 (bijdrage aan ZBO/RwT's)

 • Dataset 14 (bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

 • Dataset 15 (bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken)

 • Dataset 16 (bijdrage aan sociale fondsen)

 

20 februari

Bij Financiën/BZ/BBH onderhands indienen - door plaatsing in de daarvoor bestemde digitale map in de Samenwerkingsruimte Rijksportaal Rijksbegroting, conform de logistieke aanwijzingen - de conceptversie van het departementale jaarverslag over 2016, bestaande uit:

 • de beleidsprioriteiten;

 • de beleidsartikelen;

 • de niet-beleidsartikelen;

 • de bedrijfsvoeringsparagraaf;

 • de jaarrekening (inclusief de jaarrekeningen van de afzonderlijke agentschappen);

 • de bijlagen ZBO's en RWT's.

 

Deze indiening geldt ook als interdepartementale afstemming voorafgaand aan de MR-behandeling.

23 februari

Bij Financiën/BZ/BBE (e-mailadres p.m.buijs@minfin.nl) indienen:

 • door de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid getekende deelverklaring conform model 4.30 Europees Sociaal Fonds (ESF) en Europees Fonds voor Meest Behoeftigen (EFMB), de daarbij behorende verantwoordingen (rekeningen betreffende de uitgaven cq. de 'annual accounts'), de beheersverklaringen, de annual summaries (jaarlijkse samenvatting van definitieve auditverslagen en verrichte controles/managementverificaties) en de diir de Audit Autoriteit verstrekte controleverklaringen en controleverslagen(Annual Control Reports);

 • door de Staatssecretaris van Economische Zaken getekende deelverklaring conform model 4.30 Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), de daarbij behorende verantwoordingen (rekeningen betreffende de uitgaven cq. de 'annual accounts'), de beheersverklaringen, de annual summariees (jaarlijkse samenvatting van definitieve auditverslagen en verrichte controles/managementverificaties) en de door de Audit Autoriteit verstrekte controleverklaringen en controleverslagen (Annual Control Reports);

 • door de Staatssecretaris van Economische Zaken getekende deelverklaring conform model 4.30 Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV), de daarbij behorende verantwoording (rekeningen betreffende de uitgaven cq. de 'annual accounts'), de beheersingverklaring, de annual summaries (jaarlijkse samenvatting van definitieve auditverslagen en verrichte controles/managementverificaties) en de door de Audit Autoriteit verstrekte controleverklaring en controleverslagen (Annual Control Reports);

 • door de Staatssecretaris van Economische Zaken getekende deelverklaring conform model 4.30 Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (ELGF) en Europees Landbouw fonds plattelandsontwikkeling (ELFPO), de daarbij behorende verantwoording (jaarrekening), de beheersverklaring, de annual summaries (jaarlijkse samenvatiing van definitieve auditverslagen en verrichte controles/managementverificaties) en de door de certificerende instantie verstrekte controleverklaringen en controleverslagen (Annual Control Reports);

 • door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie getekende deelverklaringen conform model 4.30 Asiel, Migratie en Integratie Fonds (AMIF) en het Fonds voor Interne Veiligheid (ISF/Internal Security Fund) de daarbij behorende verantwoordingen (rekeningen betreffende de uitgaven cq. de 'annual accounts'), de beheersverklaringen, de annual summaries (jaarlijkse samenvatting van definiteve auditverslagen en verrichte controles/managementverificaties) en de door de Audit Autoriteit verstrekte controleverklaringen en controleverslagen (Annual Control reports).

 

28 februari (uiterlijk)

Beleidsmatige verplichtingenmutaties na Najaarsnota per brief verzenden aan de Tweede Kamer en Eerste Kamer.

Maart

Voorbereiding

13 maart

Bij Buitenlandse Zaken (coördinerend ministerie voor IS-uitgaven) indienen van de voorstellen uit de beleidsbrief die betrekking hebben op HGIS; de begrotingsrapportage februari voor de artikel(onderdeel)en die vallen onder de HGIS wordt daarbij meegezonden (indienen bij directie FEZ/BZ, per e-mail FEZ-BZ@minbuza.nl).

13 maart

Bij BZK/BDF en bij Financiën/BZ/BBL en IRF aanmelden van de budgettaire consequenties voor 2018 van departementale maatregelen voor het gemeente- en/of het provinciefonds.

13 maart

Bij Financiën/IRF indienen van de Beleidsbrieven inclusief bijlagen voor Wonen en Rijksdienst. In geval van nieuwe fiscale maatregelen op het beleid van een departement wordt model 4.55 ingevuld.

Uitvoering

06 maart

Aanleveren van apparaatsmutaties bij WenR/DGOO conform het WenR Format algemeen apparaatmutaties.pdf

13 maart

IBOS-loketten gaan open voor Voorjaarsnota, de reguliere mutaties.

Bij Financiën/IRF indienen van de begrotingsmutaties februari (t.b.v. de Voorjaarsnota, uitvoering en voorbereiding). (zie Begrippenlijst).

IRF heeft tot 27-03-2017 voor het toetsen van de mutaties (sluiting loket)

15 maart

Bij Financiën/RHB (bz.rhb@minfin.nl) indienen van de gecorrigeerde saldibalans februari conform model 4.54.

Invoeren van de artikelrealisaties van uitgaven en ontvangsten in februari op (sub)artikelonderdeelniveau in IBOS. De artikelrealisaties sluiten aan op de gecorrigeerde saldibalans. Dit is ten behoeve van de maandrapportage aan de Rijkshoofdboekhouding en het CBS.

15 maart

Bij Financiën/AGT/ SSB (ssb.betalingsverkeer@minfin.nl) indienen van de driemaands kasprognose (zie model 4.53).

Verantwoording

03 maart

Behandeling Nationale Verklaring in de Ministerraad.

13 maart

Indienen van de saldibalans per 31 december 2016 bij Financiën/RHB (bz.rhb@minfin.nl) conform Model 3.31. De departementale saldibalansen worden geconsolideerd opgenomen in het Financieel Jaarverslag van het Rijk.

Bij het CBS indienen van de gegevens over de financiële en niet-financiële activa ten behoeve van de overheidsbalans. De gevraagde informatie is weergegeven in de modellen 3.31 en 4.70. Het indienen van de gegevens verloopt middels opleverbestanden. Ook de jaarverslagen van de departementen en de agentschappen moeten bij het CBS worden aangeleverd. De opleverbestanden en aanwijzingen over de gegevensoplevering zijn te vinden op www.cbs.nl/centraleoverheid.

15 maart

Bij Financiën/BZ/BBH indienen door plaatsing in de daartoe bestemde digitale map in de samenwerkingsruimte Rijksportaal Rijksbegroting conform de logistieke aanwijzingen:

 1. het departementaal jaarverslag 2016;

 2. de ontwerp-slotwet 2016;

 3. de jaarrekening(en) over 2016 van de agentschappen;

 4. het samenvattende auditrapport 2016.

 

Aantal in te leveren exemplaren:

 • het departementale jaarverslag (inclusief de bijlagen) in 2-voud op papier;

 • de Slotwet in 2-voud op papier en

 • het samenvattende auditrapport in 2-voud op papier.

 

Deze exemplaren worden bij Financiën/BZ/BBH ingediend - naast plaatsing op de Samenwerkingsruimte Rijksportaal Rijksbegroting. 

Hiervan is 1 exemplaar van het jaarverslag, de Slotwet en het samenvattende auditrapport bestemd voor de Algemene Rekenkamer. Het tweede exemplaar van het samenvattende auditrapport is bedoeld voor de minister van Financiën. Dit exemplaar hoeft dus niet afzonderlijk te worden verstuurd aan de minister en kan bij Financiën/BZ/BBH worden ingediend.

Het jaarverslag en de memorie van toelichting bij de Slotwet worden daartoe door de betrokken minister ondertekend. Maak hiervoor gebruik van model 3.10 en model 3.54.

Als er een aanbiedingsbrief wordt opgesteld, wordt hiervoor model 4.20 gebruikt. Voor het proces van indiening en de ondertekening van de stukken zie logistieke aanwijzingen begrotings-en verantwoordingsproces.

15 maart

Bij de Algemene Rekenkamer en bij Financiën/BZ indienen van het overzicht Controlebevindingen per begrotingsartikel van de Auditdienst Rijk (CW vereiste, art. 60, derde lid) door plaatsing in de bestemde digitale map in de samenwerkingsruimte Rijksportaal Rijksbegroting. Zie hiervoor de logistieke aanwijzingen.

Eventuele noodzakelijk correcties in het overzicht Controlebevindingen kunnen nog tot uiterlijk 30 maart worden ingediend door het plaatsen van een gecorrigeerd overzicht Controlebevindingen per begrotingsartikel. In het gecorrigeerde overzicht dient duidelijk en zichtbaar te worden aangegeven welke correcties zijn doorgevoerd ten opzichte van het oorspronkelijke overzicht.

15 maart

Bij Financiën/BZ/BBE indienen - door plaatsing in de daarvoor bestemde digitale map in de Samenwerkingsruimte Rijksportaal Rijksbegroting, conform de logistieke aanwijzingen - van de eerste conceptversie van de realisatiegegevens van subsidies.

Gebruik hiervoor model: Bijlage subsidieoverzichten

De toelichting bij het model vindt u hier:Toelichting bijlage subsidieoverzichten

15 maart

Aanlevering van opendatabestand met betrekking tot budgettaire tabellen

24 maart

MR-behandeling departementale jaarverslagen.

30 maart (uiterlijk)

Bij het Ministerie van BuZa indienen van de realisatiecijfers 2016 (inclusief toelichting) van de uitgaven die betrekking hebben op HGIS (indienen bij directie FEZ/BZ, per e-mail FEZ-BZ@minbuza.nl).

30 maart

Indien tussen 15 en 30 maart wijzigingen via de correctiebladen zijn aangebracht (inclusief eventuele wijzigingen naar aanleiding van de behandeling en vaststelling in de Ministerraad) in de volgende documenten:

 1. het departementaal jaarverslag 2016;

 2. de ontwerp-slotwet 2016;

 3. de jaarrekening(en) over 2016 van de agentschappen;

 4. het samenvattende auditrapport 2016.

 

Dan dienen deze wijzigingen uiterlijk op 30 maart verwerkt te zijn in een gewijzigde versie van het betreffende document. Het gewijzigde document wordt uiterlijk op 30 maart opnieuw geplaatst in de daartoe bestemde digitale map in de samenwerkingsruimte Rijksportaal Rijksbegroting (conform de logistieke aanwijzingen), zodat deze documenten op uiterlijk 31 maart kunnen worden aangeboden aan de Algemene Rekenkamer.

31 maart (uiterlijk)

Aanbieden departementale jaarverslagen, slotwetten en samenvattende auditrapporten aan de Algemene Rekenkamer.

April

Uitvoering

14 april

Bij Financiën/RHB (bz.rhb@minfin.nl) indienen van de gecorrigeerde saldibalans maart (zie model 4.54).

Invoeren van de artikelrealisaties van uitgaven en ontvangsten in maart op (sub)artikelonderdeelniveau in IBOS. De artikelrealisaties sluiten aan op de gecorrigeerde saldibalans. Dit is ten behoeve van de maandrapportage aan de Rijkshoofdboekhouding en het CBS.

Verantwoording

07 april (uiterlijk)

Behandeling van het Financieel Jaarverslag van het Rijk in de ministerraad.

07 april (uiterlijk)

Uiterste aanleverdatum voor correctiebladen departementale jaarverslagen en de correctiebladen voor de slotwetten op papier bij Financiën/BZ/BBH naar aanleiding van opmerkingen van de Algemene Rekenkamer. Zie voor de procedure van de correctiebladen de logistieke aanwijzingen.

Na 7 april kunnen alleen nog correcties worden aangebracht indien de uitkomsten van de controle door de Algemene Rekenkamer daartoe aanleiding geven. Deze correcties kunnen alleen, na overleg met Financien/BZ/BBH en de Auditdienst Rijk, worden doorgevoerd via correctiebladen.

07 april (uiterlijk)

Het Ministerie van VWS levert het definitieve jaarverslag op, inclusief de premiecijfers over de zorg, uiterlijk op 7 april 2017. Over de precieze datum en wijze van aanlevering maken VWS en de Algemene Rekenkamer onderling een definitieve afspraak.

07 april

Bij Financiën/BZ/BBE indienen - door plaatsing in de daarvoor bestemde digitale map in de Samenwerkingsruimte Rijksportaal Rijksbegroting, conform de logistieke aanwijzingen - van de tweede conceptversie van de realisatiegegevens van subsidies.

Gebruik hiervoor model: Bijlage subsidieoverzichten ingevuld

De toelichting bij het model vindt u hier: Toelichting bijlage subsidieoverzichten

Mei

Uitvoering

15 mei

Bij Financiën/BZ/BBH indienen van de concept eerste suppletoire wet samenhangend met de Voorjaarsnota 2017 door plaatsing in de daartoe bestemde digitale map in de samenwerkingsruimte Rijksportaal Rijksbegroting. Zie hiervoor Suppletoire begroting en de logistieke aanwijzingen.

15 mei

Bij Financiën/RHB (bz.rhb@minfin.nl) indienen van de gecorrigeerde saldibalans april conform model 4.54. Invoeren van de artikelrealisaties van uitgaven en ontvangsten in april op (sub)artikelonderdeelniveau in IBOS. De artikelrealisaties sluiten aan op de gecorrigeerde saldibalans. Dit is ten behoeve van de maandrapportage aan de Rijkshoofdboekhouding en het CBS.

29 mei

Maandag ochend 29 mei voor 12 uur bij Financiën/BBH, direct na behandeling van de Voorjaarsnota in de Ministerraad, indienen van het 1e suppletoire begrotingswetsvoorstel samenhangend met de Voorjaarsnota 2017. Deze stukken worden in de bestemde digitale map in de samenwerkingsruimte Rijksportaal Rijksbegroting geplaatst. Zie hiervoor de logistieke aanwijzingen.

Tevens worden deze suppletoire begrotingswetsvoorstellen in tweevoud op papier (waarvan 1 ondertekend) bij Financien/BBH aangeleverd. Zie voor ondertekening model 2.14.

29 mei

Aanleveren van apparaatsmutaties bij WenR/DGOO conform het WenR Format algemeen apparaatmutaties.pdf

Verantwoording

01 mei

Bij Financiën/BZ/BBH indienen van de concept Slotwet 2016 door plaatsing in de daartoe bestemde digitale map in de samenwerkingsruimte Rijksportaal Rijksbegroting conform logistieke aanwijzingen.

10 mei (uiterlijk)

Bij Financiën/BBH indienen van de definitieve slotwet 2016 door plaatsing in de bestemde digitale map in de samenwerkingsruimte Rijksportaal Rijksbegroting conform de logistieke aanwijzingen. Het departementale jaarverslag wordt enkel op papier ingediend.

De slotwet en het jaarverslag wordt in 2-voud op papier ingediend bij Financien/BBH. 1 exemplaar van de slotwet en 1 exemplaar van het jaarverslag moet zijn ondertekend. Zie voor ondertekening de logistieke aanwijzingen.

Tevens plaatsing van de opendata bestanden met definitieve cijfers in de daartoe bestemde digitale map in de Samenwerkingsruimte Rijksbegroting.

10 mei

Bij Financiën/BZ/BBE indienen - door plaatsing in de daarvoor bestemde digitale map in de Samenwerkingsruimte Rijksportaal Rijksbegroting, conform de logistieke aanwijzingen - van de definitieve versie van de realisatiegegevens van subsidies.

Gebruik hiervoor model: Bijlage subsidieoverzichten ingevuld

De toelichting bij het model vindt u hier: Toelichting bijlage subsidieoverzichten

17 mei

Door Financiën aanbieden van de Nationale Verklaring aan de Staten-Generaal.

17 mei

Door Financiën aanbieden van de slotwetten 2016, de departementale jaarverslagen 2016 en het Financieel Jaarverslag van het Rijk aan de Staten-Generaal conform de logistieke aanwijzingen.

Juni

Voorbereiding

07 juni

Ten behoeve van het op te stellen overzicht specifieke uitkeringen in de begroting van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, wordt door BZK de aanbiedingsbrief en het format voor de uitvraag specifieke uitkeringen aan de departementen verzonden.

16 juni

Bij Financiën/IRF indienen van gegevens over garanties in IBOS ten behoeve van de Miljoenennota.

19 juni (tot uiterlijk 15 juli)

Overleg over de concept begrotingshoofdstukken tussen vakdepartement (FEZ en beleidsdirecties) en Financiën (IRF) en tussen vakdepartement en het departement van een coördinerend bewindspersoon in geval van een overzichtsconstructie (zie Overzichtconstructies).

19 juni

Bij Financiën/BBH indienen van de eerste complete ontwerpbegroting 2018 conform de in IBOS geaccordeerde stand door plaatsing in de daartoe bestemde digitale map in de samenwerkingsruimte Rijksportaal Rijksbegroting conform de logistieke aanwijzingen voor 12.00 uur.  

De complete ontwerpbegroting bestaat uit:

 1. de concepten van de memorie van toelichting (zie model 1.30).

 2. de bijlage inzake ZBO’s en RWT’s.

 

Daarnaast bij Financiën aanleveren:

 1. Bij Financiën/IRF en BuZa (bij directie FEZ/BuZa, per e-mail FEZ-BZ@minbuza.nl) indienen van de ramingen 2015-2020 (inclusief toelichtingen) die betrekking hebben op HGIS.

 2. Bij Financiën/IRF en IenM indienen van de ramingen 2015 - 2020 voor de overzichtsconstructie Milieu. Dit volgens een door IenM aan te leveren format, indienen t.a.v.FMC-XII@minienm.nl.

 3. Bij Financiën/IRF en IenM indienen van de ramingen 2015-2020 voor de overzichtsconstructie Kustwacht Nieuwe Stijl. Dit volgens een door IenM aan te leveren format, indienen t.a.v.FMC-XII@minienm.nl.

 4. Bij Financiën/IRF en SZW indienen van de ramingen 2015-2020 voor de overzichtsconstructie Integratiebeleid etnische minderheden (indienen t.a.v. Directie Integratie en Samenleving, Svembricqs@minszw.nl).

 5. Bij Financiën/IRF en EZ indienen van de ramingen 2015-2020 voor de overzichtsconstructie bedrijfslevenbeleid en topsectoren (indienen t.a.v. Directie Financieel Economische Zaken, p.j.vandervliet@minez.nl).

 

Uitvoering

05 juni

IBOS-loketten gaan open voor Julibrief.

Bij Financiën/IRF indienen van de begrotingsmutaties (zie Begrippenlijst) in IBOS (t.b.v. de Julibrief).

IRF heeft tot 12-06-2017 voor het toetsen van de mutaties (sluiting loket).

15 juni

Bij Financiën/RHB (bz.rhb@minfin.nl) indienen van de gecorrigeerde saldibalans mei conform model 4.54. Invoeren van de artikelrealisaties van uitgaven en ontvangsten in mei op (sub)artikelonderdeelniveau in IBOS. De artikelrealisaties sluiten aan op de gecorrigeerde saldibalans. Dit is ten behoeve van de maandrapportage aan de Rijkshoofdboekhouding en het CBS.

15 juni

Bij Financiën/AGT/SSB (ssb.betalingsverkeer@minfin.nl) indienen van de driemaands kasprognose. Zie hiervoor model 4.53.

Juli

Voorbereiding

05 juli

Ter uitvoering van de motie Hachchi c.s. (nr. 28, 33000-IV) brengen departementen in kaart welke uitgaven zij doen in Caribisch Nederland, uitgesplitst per beleidsartikel en per instrument. Voor zover die uitgavenreeksen de € 1 mln. te boven gaan, maken de departementen deze in een aparte regel (instrument) expliciet zichtbaar onder de van toepassing zijnde uitgavencategorie in de desbetreffende tabel budgettaire gevolgen van beleid (zie model 1.33).

Ten behoeve van het op te stellen extracomptabele overzicht in de begroting van het BES-fonds leveren de departementen daarnaast alle reeksen van uitgaven in Caribisch Nederland, ook waar die de ondergrens van € 1 mln. niet halen, aan bij de Postbus Begrotingszaken van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (begrotingszaken@minbzk.nl). Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stelt het totaaloverzicht van uitgaven in Caribisch Nederland op en draagt zorg voor de opname daarvan in de begroting van het BES-fonds.

05 juli

Ten behoeve van het op te stellen overzicht specifieke uitkeringen in de begroting van BZK, leveren de departementen het ingevulde format aan. Deze aanlevering gebeurt bij de Postbus Begrotingszaken van het ministerie van BZK (begrotingszaken@minbzk.nl). Het ministerie van BZK stelt het totaaloverzicht op.

10 juli

Aanleveren van de geactualiseerde gegevens overzichtsconstructies. Alleen voor zover in de eerder verstrekte gegevens wijzigingen zijn aangebracht (zowel wijzigingen in de ramingen als in de toelichting):

 1. Bij Financiën/IRF en BuZa indienen van de geactualiseerde begrotingsgegevens met betrekking tot HGIS (indienen bij directie FEZ/BuZa, per e-mail FEZ-BZ@minbuza.nl).

 2. Bij Financiën/IRF en IenM indienen van de geactualiseerde begrotingsgegevens van de overzichtsconstructie Milieu (indienen bij FMC-XII@minienm.nl).

 3. Bij IenM indienen van de geactualiseerde begrotingsgegevens met betrekking tot de overzichtsconstructie Kustwacht Nieuwe Stijl (indienen bij FMC-XII@minienm.nl).

 4. Bij Financiën/IRF en SZW indienen van de geactualiseerde begrotingsgegevens met betrekking tot de overzichtsconstructie Integratiebeleid etnische minderheden (indienen t.a.v. Directie Integratie en Samenleving, Svembricqs@minszw.nl).

 5. Bij Financiën/IRF en EZ indienen van de geactualiseerde begrotingsgegevens met betrekking tot de overzichtsconstructie bedrijfslevenbeleid en topsectoren (indienen t.a.v. Directie Financieel Economische Zaken, p.j.vandervliet@minez.nl).

 

17 juli (uiterlijk 12 uur)

Aanleveren van de SG-versie concept ontwerpbegroting 2018 in de samenwerkingsruimte Rijksportaal Rijksbegroting. Zie voor de procedure de Logistieke aanwijzingen.

In de SG-versie concept begroting 2018 wordt tevens de voorgenomen verzameluitkeringen onder het artikel 'Algemeen' opgenomen.

Uitvoering

10 juli

IBOS-loketten gaan open voor Augustusbrief. 

Bij Financiën/IRF indienen van de begrotingsmutaties (zie Begrippenlijst) in IBOS (t.b.v. de Vermoedelijke Uitkomsten en de Augustusbrief).

IRF heeft tot 17-07-2017 voor het toetsen van de mutaties (sluiting loket).

14 juli

Bij Financien/RHB (bz.rhb@minfin.nl) indienen van de gecorrigeerde saldibalans juni (zie model 4.54). Invoeren van de artikelrealisaties van uitgaven en ontvangsten in juni op (sub)artikelonderdeelniveau in IBOS. De artikelrealisaties sluiten aan op de gecorrigeerde saldibalans. Dit is ten behoeve van de maandrapportage aan de Rijkshoofdboekhouding en het CBS.

Augustus

Voorbereiding

16 augustus (evt. aan te passen na bekendmaking agenda Begrotingsraden)

Bij Financiën/BBH indienen van de MR-versie van het complete wetsvoorstel, de ontwerpbegroting 2018, inclusief alle bijlagen door plaatsing in de daarvoor bestemde digitale map in de samenwerkingsruimte Rijksportaal Rijksbegroting. Zie voor de procedure van de MR-versie de logistieke aanwijzingen.

In de MR-versie van het complete wetsvoorstel, de ontwerpbegroting 2018 wordt tevens de voorgenomen verzameluitkeringen onder het artikel 'Algemeen' opgenomen.

22 augustus (tot uiterlijk 31 augustus)

Behandeling in de ministerraad van de ontwerpbegrotingen en Miljoenennota 2018.

22 augustus (vanaf deze datum binnen 5 werkdagen na de besluitvorming in de ministerraad, doch uiterlijk 31 augustus)

Bij Financiën/BBH indienen van definitieve ontwerpbegrotingen 2018 binnen 5 werkdagen na behandeling/besluitvorming van het betreffende begrotingshoofdstuk ten behoeve van de Raad van State door plaatsing in de bestemde digitale map in de samenwerkingsruimte Rijksportaal Rijksbegroting conform de logistieke aanwijzingen. Tevens wordt in 2-voud de Raad van State versie op papier (waarvan 1 exemplaar ondertekend) ingediend bij Financien/BBH. Zie hiervoor de logistieke aanwijzingen en maak gebruik van model 1.30.

Tevens plaatsing van de open data bestanden met de definitieve cijfers in de daartoe bestemde digitale map in de Samenwerkingsruimte Rijksbegroting.

31 augustus (uiterlijk)

Door Financiën verzenden aan de Raad van State van de concept-miljoenennota en de begrotingswetsvoorstellen.

Uitvoering

15 augustus

Bij Financiën/RHB (bz.rhb@minfin.nl) indienen van de gecorrigeerde saldibalans juli (zie model 4.54). Invoeren van de artikelrealisaties van uitgaven en ontvangsten in juli op (sub)artikelonderdeelniveau in IBOS. De artikelrealisaties sluiten aan op de gecorrigeerde saldibalans. Dit is ten behoeve van de maandrapportage aan de Rijkshoofdboekhouding en het CBS.

September

Voorbereiding

11 september

Door Financiën doorsturen van de adviezen van de Raad van State (inclusief originele begrotingswetsvoorstellen) aan de ministeries door plaatsing op samenwerkingsruimte Rijksportaal Rijksbegroting conform de logistieke aanwijzingen.

12 september

Bij Financiën/BBH indienen van de definitieve begrotingswetsvoorstellen in 2-voud op papier. De memorie van toelichting van één van deze exemplaren wordt door de betrokken minister(s) conform model 1.30 ondertekend. Zie ook de logistieke aanwijzingen

Tevens wordt het (eventuele) Nader Rapport (zonder ondertekening) conform model 1.50 in tweevoud op papier bij Financien/BBH ingediend.

19 september

Door Financiën aanbieden van de begrotingen 2018 en de Miljoenennota 2018 aan de Tweede Kamer (Prinsjesdag).

Uitvoering

15 september

Bij Financiën/RHB (bz.rhb@minfin.nl) indienen van de gecorrigeerde saldibalans augustus (zie model 4.54). Invoeren van de artikelrealisaties van uitgaven en ontvangsten in augustus op (sub)artikelonderdeelniveau in IBOS. De artikelrealisaties sluiten aan op de gecorrigeerde saldibalans. Dit is ten behoeve van de maandrapportage aan de Rijkshoofdboekhouding en het CBS.

15 september

Bij Financiën/AGT/SSB (ssb.betalingsverkeer@minfin.nl indienen van de driemaands kasprognose. Zie hiervoor model 4.53.

Oktober

Voorbereiding

02 oktober

Financiën/IRF deelt per brief aan de directeuren FEZ mede of de loon- en prijscodering van een deel van de begroting zero-base getoetst moet worden. En zo ja, op welk deel van de begroting deze zero-base toets betrekking moet hebben.

02 oktober

Bij Financiën/RHB (bz.rhb@minfin.nl) indienen van een geautomatiseerde opgave van de raming 2018 (enkeljarig) volgens de stand ontwerpbegroting per (sub)artikelonderdeel met de economische en functionele codering.

23 oktober

Bij Financiën/IRF indienen van loon- en prijsgevoeligheden van begrotingsartikelen in IBOS en aanleveren van de onderbouwing van loon- en prijsgevoelige codering  en eventueel bijbehorende zerobase onderbouwing. (zie Begrotingsrapportage (voorafgaand toezicht). Eveneens bij Financiën/IRF indienen van de extrapolatiecijfers.

Uitvoering

06 oktober

Een afschrift van het HGIS-deel van de begrotingsmutaties wordt naar BuZa gestuurd (directie FEZ/BuZa, per e-mail FEZ-BZ@minbuza.nl).

16 oktober

Bij Financiën/RHB (bz.rhb@minfin.nl) indienen van de gecorrigeerde saldibalans september conform model 4.54. Invoeren van de artikelrealisaties van uitgaven en ontvangsten in september op (sub)artikelonderdeelniveau in IBOS. De artikelrealisaties sluiten aan op de gecorrigeerde saldibalans. Dit is ten behoeve van de maandrapportage aan de Rijkshoofdboekhouding en het CBS.

16 oktober

Aanleveren van apparaatsmutaties bij WenR/DGOO conform het WenR Format algemeen apparaatmutaties.pdf

23 oktober

IBOS-loketten gaan open voor Najaarsnota.

Bij Financiën/IRF indienen van de begrotingsmutaties (zie Begrippenlijst) in IBOS (t.b.v. de Najaarsnota).

IRF heeft tot 30-10-2017 voor het toetsen van de mutaties (sluiting loket).

November

Uitvoering

15 november

Bij Financiën/RHB (bz.rhb@minfin.nl) indienen van de gecorrigeerde saldibalans oktober (zie model 4.54). Invoeren van de artikelrealisaties van uitgaven en ontvangsten in oktober op (sub)artikelonderdeelniveau in IBOS. De artikelrealisaties sluiten aan op de gecorrigeerde saldibalans. Dit is ten behoeve van de maandrapportage aan de Rijkshoofdboekhouding en het CBS.

17 november

Bij Financiën/BBH indienen van de tweede suppletoire begrotingswetsvoorstellen samenhangende met de Najaarsnota 2017 door plaatsing in de bestemde digitale map in de samenwerkingsruimte Rijksportaal Rijksbegroting conform de logistieke aanwijzingen.

24 november (uiterlijk)

Bij Financiën/BBH indienen van de 2e suppletoire begrotingswetsvoorstellen samenhangend met de Najaarsnota 2017. Deze stukken worden in de bestemde digitale map in de samenwerkingsruimte Rijksportaal Rijksbegroting geplaatst conform de logistieke aanwijzingen.

Tevens worden deze suppletoire begrotingswetsvoorstellen in tweevoud op papier (waarvan 1 exemplaar ondertekend) bij Financien/Begrotingsbeheer aangeleverd. Zie voor ondertekening logistieke aanwijzingen en model 2.24.

December

Voorbereiding

13 december

Financiën/IRF deelt per brief aan de directeuren FEZ de definitieve vaststelling van de loon- en prijscodering mee.

Uitvoering

15 december

Bij Financiën/AGT/SSB (ssb.betalingsverkeer@minfin.nl) indienen van de driemaands kasprognose. Zie hiervoor model 4.53.   

15 december

Bij Financiën/RHB (bz.rhb@minfin.nl) indienen van de gecorrigeerde saldibalans november (zie model 4.54). Invoeren van de artikelrealisaties van uitgaven en ontvangsten in november op (sub)artikelonderdeelniveau in IBOS. De artikelrealisaties sluiten aan op de gecorrigeerde saldibalans. Dit is ten behoeve van de maandrapportage aan de Rijkshoofdboekhouding en het CBS.

Verantwoording

15 december (uiterlijk)

Beleidsmatige uitgaven- en verplichtingenmutaties na Najaarsnota per brief verzenden aan de Tweede Kamer en Eerste Kamer.