Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2017

3.21b - Overzicht van Risicoregelingen

Model:

Overzicht verstrekte garanties (bedragen x € 1.000)
Artikel Omschrijving Uitstaande
garanties t-1
Verleend t Vervallen t Uitstaande
garanties t
Garantieplafond Totaal
plafond
Totaalstand
risicovoorziening
Artikel 1
(naam artikel)
Garantie X               
Artikel 2
(naam artikel)
Garantie Y              
Etc.                
Totaal                
Open tabel in nieuwe pagina
Overzicht uitgaven en ontvangsten garanties (bedragen x € 1.000)
  Artikel Omschrijving Uitgaven t-1 Ontvangsten t-1 Saldo t-1 Uitgaven t Inkomsten t Saldo t Totaalstand mutatie volume
risicovoorziening t en t-1
Artikel 1
(naam artikel)
Garantie X              
Artikel 2
(naam artikel)
Garantie Y              
Etc.                
Totaal                
Open tabel in nieuwe pagina
Overzicht achterborgstellingen (bedragen x € 1.000.000)
Omschrijving t-1 t
Achterborgstelling    
Bufferkapitaal    
Obligo    
Stand risicovoorziening    

Overzicht verstrekte leningen (bedragen x € 1.000)

Artikel Omschrijving Uitstaande
lening
Looptijd
lening
Totaalstand
risicovoorziening t-1
Totaalstand mutatie volume
risicovoorziening t en t-1
Artikel 1
(naam artikel)
Garantie X        
Artikel 2
(naam artikel)
Garantie Y        

Toelichting

  1. Aan risicoregelingen wordt een aparte paragraaf gewijd in het beleidsverslag.

  2. Hierin worden, indien van toepassing, vier tabellen gepresenteerd, elk geordend naar begrotingsartikel. Het soort risicoregelingen dat in de tabellen wordt gepresenteerd is gelijk aan het soort risicoregelingen dat wordt gepresenteerd in de begroting (zie toelichting model 1.32e).

  3. Anders dan in de tabellen in de begroting wordt in het jaarverslag in iedere tabel per risicoregeling per risicovoorziening ook verslag gedaan over het totaal volume van de reserve en de mutaties ten opzichte van het voorgaande jaar. Deze ontwikkeling wordt toegelicht in de toelichting. In de begrippenlijst wordt een definitie gegeven van een risicovoorziening. Indien er geen premie wordt gevraagd dan wordt aangegeven hoe het departement eventuele verliezen zal opvangen. Op de saldibalans wordt de risicovoorziening verantwoord bij de balansposten 5 en 5a betreffende begrotingsreserves.

  4. Bij elke risicoregeling wordt een toelichting opgenomen die verslag doet over de in de begroting gegeven informatie. Mutaties (horizontale ontwikkeling) in de tabellen worden per risicoregeling toegelicht.

  5. t betreft het jaar waarover verslag wordt gedaan.