Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2017

4.54 - Gecorrigeerde saldibalans

Gecorrigeerde saldibalans ministerie................... Ultimo 20..(Bedragen in miljoenen euro's met één cijfer  achter de komma, uitgaven positief en ontvangsten negatief) 
RHB-code Omschrijving Saldibalans Correcties Totaal Uit andere ministeries Totaal generaal
  Liquide middelen:          
  - Kassaldi          
  - Postbanksaldi          
  - Overige saldi          
  Te verrekenen RHB          
  Derdenrekening          
  Begrotingsuitgaven:          
  - Lopend kalenderjaar*          
  - Vorige kalenderjaren          
  Begrotingsontvangsten:          
  - Lopend kalenderjaar*          
  - Vorige kalenderjaren          
  Rekening-courant RHB          
  Andere ministeries          
  Overige rekeningen          
  Totaal          
Open tabel in nieuwe pagina

* conform het totaal van de standen van de begrotingsuitgaven en -ontvangsten, zoals per begrotingsartikel verbijzonderd in de maandstaat

Te verrekenen met Rijkshoofdboekhouding
Omschrijving Bedrag
   
   
Opgesteld te Den Haag d.d. ..-..-....
door  
Telefonisch te bereiken onder  
Open tabel in nieuwe pagina
Artikelsgewijze specificatie inzake het begrotingshoofdstuk …behorende bij de gecorrigeerde saldibalans van het Ministerie ...........(ultimo 20..)
Begrotingsuitgaven (lopend kalenderjaar) Begrotingsontvangsten (lopend kalenderjaar)
Artikel Artikelonderdeel  Subartikelonderdeel  Bedrag Artikel Artikelonderdeel Subartikelonderdeel Bedrag
               
Totaal       Totaal      
Open tabel in nieuwe pagina
Andere ministeries
Ministerie Bedrag Begrotingsartikel eigen departement Begrotingsartikel ander departement
       
       
Open tabel in nieuwe pagina