Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2015

3.70 - Topinkomens

Model:

De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) bepaalt dat de bezoldiging en eventuele ontslaguitkeringen van topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen in de publieke en semi-publieke sector op naamsniveau vermeld moeten worden in het financieel jaarverslag. Deze publicatieplicht geldt tevens voor topfunctionarissen die bij een WNT-instelling geen - al dan niet fictieve - dienstbetrekking hebben of hadden. Daarnaast moeten van niet-topfunctionarissen de bezoldiging en/of eventuele ontslaguitkeringen (zonder naamsvermelding) gepubliceerd worden indien deze het wettelijk maximum te boven gaan. Niet-topfunctionarissen zonder dienstverband vallen echter buiten de reikwijdte van de wet.

Voor dit departement heeft de publicatieplicht betrekking op onderstaande functionarissen. De bezoldigingsgegevens van de leden van de Top Management Groep zijn opgenomen in het jaarverslag van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het wettelijk bezoldigingsmaximum bedraagt in 2014 € 230.474.

Bezoldiging van (gewezen) topfunctionarissen
Naam instelling Naam (gewezen)
topfunctio­naris
Functie Aard functie Datum aanvang
dienst­verband
(indien van toepassing)
Datum einde
dienstverband

(indien van toepassing)
Omvang
dienst­verband (fte)
Op externe inhuur-basis
(nee; <= 6 mnd; > 6 mnd)
Beloning Onkosten­vergoedingen
(belast)
Voorzieningen
t.b.v. beloningen
betaalbaar op termijn
Totale bezoldiging
in 2014
Motivering (indien over­schrijding)
                         
                         
                         
                         
Open tabel in nieuwe pagina

 

Toelichting

 • Invulinstructies bij Bezoldiging van (gewezen) topfunctionarissen

 • Voor iedere topfunctionaris een aparte regel gebruiken.

 • Bij opeenvolgende vervulling van verschillende topfuncties door dezelfde topfunctionaris bij dezelfde instelling de bezoldiging optellen.

 • In de kolom Aard functie invullen: topfunctionaris of gewezen topfunctionaris.

 • De kolommen Datum aanvang dienstverband en Datum einde dienstverband alleen invullen als de functionaris in 2014 in of uit dienst is getreden.

 • Als de omvang van het dienstverband is gewijzigd gedurende het jaar de gemiddelde omvang opnemen (berekend naar rato van het aantal maanden).

 • Bij een dienstverband korter dan een jaar, of bij een dienstverband groter of kleiner dan 1,0 fte, altijd de feitelijk betaalde bedragen opnemen en niet de bedragen die zijn herrekend naar een volledig jaar c.q. een volledig dienstverband.

 • Als een topfunctionaris binnen een aaneengesloten termijn van 18 maanden maximaal zes maanden anders dan op grond van een dienstbetrekking (op externe inhuur-basis) bij de WNT-instelling werkzaam is geweest vult u ‘<= 6 mnd’ in in de achtste kolom; als de topfunctionaris langer dan zes maanden anders dan op grond van een dienstbetrekking werkzaam is geweest vult u ‘> 6 mnd’ in. Als er geen sprake was van functievervulling anders dan op grond van een dienstbetrekking vult u ‘nee’ in.

 
Bezoldiging van niet-topfunctionarissen boven het WNT-maximum
Naam instelling Functie Datum aanvang
dienst­verband
(indien van toepassing)
Datum einde
dienstverband
(indien van toepassing)
Omvang dienstverband (fte)
(+ tussen haakjes omvang in 2013)
Beloning
(+ tussen haakjes
omvang in 2013)
Onkosten­vergoedingen (belast)
(+ tussen haakjes omvang in 2013)
Voorzieningen t.b.v. beloningen
betaalbaar op termijn

(+ tussen haakjes omvang in 2013)
Totale bezoldiging
in 2014

(+ tussen haakjes omvang in 2013)
Motivering
                   
                   
                   
                   
Open tabel in nieuwe pagina

 

Toelichting

 • Invulinstructies bij Bezoldiging van niet top-functionarissen boven het WNT-maximum

 • Eerst dient te worden vastgesteld welke niet-topfunctionarissen het WNT-maximum hebben overschreden. De duur van het dienstverband is hiervoor niet van belang (involge de Reparatiewet WNT): er hoeft niet geëxtrapoleerd te worden naar een geheel jaar als iemand een deel van het jaar in dienst is geweest. De omvang van het dienstverband blijft wel van belang: bij een deeltijdfunctie moet de bezoldiging worden omgerekend naar een voltijdsfunctie.

 • Bij niet-functionarissen wordt de naam niet vermeld.

 • Voor iedere functionaris een aparte regel gebruiken.

 • De kolommen Datum aanvang dienstverband en Datum einde dienstverband alleen invullen als de functionaris in 2014 in of uit dienst is getreden.

 • Als de omvang van het dienstverband is gewijzigd gedurende het jaar de gemiddelde omvang opnemen (berekend naar rato van het aantal maanden).

 • Bij een dienstverband korter dan een jaar, of bij een dienstverband groter of kleiner dan 1,0 fte, altijd de feitelijk betaalde bedragen opnemen en niet de bedragen die zijn herrekend naar een volledig jaar c.q. een volledig dienstverband.

 • Het vermelden van de bezoldiging van niet-topfunctionarissen zonder dienstbetrekking (op externe inhuur-basis) kan achterwege blijven. Nu de reparatiewet WNT is aangenomen valt deze categorie buiten de reikwijdte van de wet.

 • Voor alle niet-topfunctionarissen wordt naast de bezoldiging in 2014 ook de bezoldiging in 2013 opgenomen.

 
Uitkeringen aan (gewezen) topfunctionarissen wegens beëindiging dienstverband
Naam instelling Naam (gewezen) topfunctionaris Laatste functie Aard functie Eerdere functie(s) Datum beëindiging dienstverband Op externe inhuur-basis (nee; = 6 mnd; > 6 mnd) Betaalde uitkeringen in 2014 Motivering (indien over­schrijding)
                 
                 
                 
                 
Open tabel in nieuwe pagina

Toelichting

 • Invulinstructies bij Uitkeringen aan (gewezen) topfunctionarissen wegens beëindiging dienstverband

 • Voor iedere topfunctionaris een aparte regel gebruiken.

 • In de kolom ‘Aard functie’ invullen: topfunctionaris of gewezen topfunctionaris.

 • Alle uitkeringen vermelden die zijn gedaan aan (gewezen) topfunctionarissen, m.u.v. uitkeringen die rechtstreeks dwingend en eenduidig voortvloeien uit het ARAR, of uit een rechterlijke uitspraak.

 • Als een topfunctionaris binnen een aaneengesloten termijn van 18 maanden maximaal zes maanden zonder dienstbetrekking (op externe inhuur-basis) bij de WNT-instelling werkzaam is geweest vult u ‘<= 6 mnd’ in in de zevende kolom; als de topfunctionaris langer dan zes maanden op externe inhuur-basis werkzaam is geweest vult u ‘> 6 mnd’ in. Als er geen sprake was van functievervulling anders dan op grond van een dienstbetrekking vult u ‘nee’ in.

 
Uitkeringen boven het WNT-maximum aan niet-topfunctionarissen wegens beëindiging dienstverband
Naam instelling Laatste functie Eerdere functie(s) Datum beëindiging dienstverband Betaalde uitkeringen in 2014 Motivering
           
           
           
           
Open tabel in nieuwe pagina

Toelichting

 • Invulinstructies bij Uitkeringen boven het WNT-maximum wegens beëindiging dienstverband

 • Bij niet-topfunctionarissen wordt de naam niet vermeld.

 • Voor iedere functionaris een aparte regel gebruiken.

 • Alleen die uitkeringen vermelden die het WNT-maximum (zie artikel 2.10 WNT en § 20 van de Beleidsregels toepassing WNT 2014) te boven gaan, of die zijn gedaan aan functionarissen die al eerder meldingsplichtig waren op grond van de WNT of de WOPT (conform artikel 4.2 derde lid WNT).

 • Het vermelden van uitkeringen aan niet-topfunctionarissen zonder dienstbetrekking (op externe inhuur-basis) kan achterwege blijven. Nu de Reparatiewet WNT is aangenomen valt deze categorie buiten de reikwijdte van de wet.

 

Toelichting

 • NB: de invulinstructies en de toelichting bevatten een samenvatting op hoofdlijnen van de regelgeving WNT; de regelgeving zelf is leidend.

 • Topfunctionarissen zijn: de secretarissen-generaal, de directeuren-generaal, de inspecteurs-generaal en de overige leden van de topmanagementgroep bij het Rijk, de vice-admiraals, de generaals, de luitenant-admiraals en de luitenant-generaals, degene of degenen die zijn belast met de dagelijkse leiding van de in artikel 1, onderdelen e tot en met h, van de Comptabiliteitswet 2001 genoemde organen, alsmede alle leden van een zelfstandig bestuursorgaan zonder rechtspersoonlijkheid en de hoogste onderschikte of de leden van de groep hoogste onderschikten aan dat orgaan en degene of degenen die zijn belast met de dagelijkse leiding van dat orgaan.

 • Van een gewezen topfunctionaris is sprake indien de functionaris in het verleden - maar na 1 januari 2013 - een functie als topfunctionaris heeft bekleed, en bij beëindiging van deze functievervulling bij dezelfde instelling of rechtspersoon een functie als niet-topfunctionaris gaat vervullen. Gedurende deze periode van functievervulling in de andere functie kwalificeert de functionaris als 'gewezen topfunctionaris'. NB: de leden van de top­managementgroep blijven zolang zij werkzaam zijn bij het Rijk lid van de topmanagementgroep en moeten altijd als topfunctionaris gemeld worden.

 • De WNT verstaat onder het begrip dienstverband: een aanstelling, arbeidsovereenkomst of andere titel op grond waarvan de topfunctionaris tegen betaling zijn opgedragen taken vervult.

 • Voor posities die anders vervuld worden dan op grond van een dienstbetrekking (op externe inhuur-basis) is het verschil van belang tussen de publicatieplicht en de geldigheid van het WNT-maximum. De publicatieplicht geldt voor extern ingehuurde topfunctionarissen (en gewezen extern ingehuurde topfunctionarissen) altijd, ongeacht de duur van de opdracht, voor zowel de bezoldiging als voor eventuele uitkeringen wegens beëindiging van de opdracht. Daaren­tegen wordt het WNT-maximum pas van kracht indien de extern ingehuurde topfunctionaris langer dan zes maanden, binnen een aaneengesloten periode van 18 maanden, werkzaam is geweest.

 • De totale bezoldiging van een topfunctionaris zonder dienstbetrekking bestaat uit de betaalde vergoedingen excl. BTW, met uitzondering van vergoedingen die onbelast zijn als sprake zou zijn geweest van een dienstbetrekking.

 • De Reparatiewet WNT (Staatsblad 2014, 446) heeft artikel 4.2. WNT gewijzigd, zodat niet-topfunctionarissen zonder dienstbetrekking nu buiten de reikwijdte van de wet vallen.

 • Het WNT-bezoldigingsmaximum wordt jaarlijks bij ministeriële regeling gewijzigd. Voor 2014 geldt een maximum van € 230.474.

 • Voor een nadere toelichting welke vergoedingen opgenomen moeten worden onder de categorieën ‘beloning’, ‘belastbare onkostenvergoedingen’ en ‘voorzieningen ten behoeve beloningen betaalbaar op termijn’ zij verwezen naar het de Beleidsregels toepassing WNT 2014 (Staatscourant 30 juni 2014, nr. 17385).

 • In het jaarverslag moeten onverschuldigde betalingen die per jaareinde nog niet zijn terugbetaald worden opgenomen als vordering op de betrokken topfunctionaris, en altijd afzonderlijk worden toegelicht (conform artikel 1.7 tweede lid WNT).

 • Ook betalingen die buiten de salarisadministratie plaatsvinden moeten worden vermeld indien deze tot de bezoldiging of tot uitkeringen wegens beëindiging dienstverband gerekend moeten worden.

 • Bezoldiging over een periode waarin een topfunctionaris - vooruitlopend op de beëindiging van het dienstverband - geen taken meer vervult wordt aangemerkt als uitkering wegens beëindiging van het dienstverband. De datum waarop de topfunctionaris de uitoefening van zijn taken beëindigt wordt aangemerkt als datum waarop het dienstverband eindigt (conform artikel 2.10 derde lid WNT).

 • Departementen rapporteren ook over de onder hen ressorterende onderdelen. Dit betreft de reguliere uitvoerende diensten, de agentschappen en de zelfstandige bestuursorganen zonder eigen rechtspersoonlijkheid. Van ZBO’s zonder eigen rechtspersoonlijkheid worden alle leden opgenomen als topfunctionaris. ZBO’s met eigen rechtspersoonlijkheid vermelden de vereiste gegevens in hun eigen jaarverslagen.

 • In het jaarverslag van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties worden de gegevens van de leden van de Top Management Groep en van de Hoge Colleges van Staat opgenomen.

 • De programmaministeries Wonen & Rijksdienst en Buitenlandse Handel & Ontwikkelingssamenwerking nemen de WNT-overzichten niet op. In hun jaarverslagen wordt bij het onderdeel topinkomens verwezen naar het ministerie dat verantwoordelijk is voor de bedrijfsvoering

 • Ook wanneer er op grond van de WNT geen bezoldigingen of uitkeringen wegens beëindiging dienstverband behoeven te worden vermeld moeten de WNT-overzichten worden opgenomen. In elk overzicht staat dan de tekst: “Er behoven op grond van de WNT geen functionarissen met een bezoldiging c.q. uitkering wegens beëindiging dienstverband vermeld te worden".

 • Bovenstaande gegevens moeten tevens aangeleverd worden bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om verwerkt te worden in de WNT-rapportage aan de Staten-Generaal. Over de wijze waarop dit moet plaatsvinden ontvangt u tijdig een separate aanschrijving.

 

Nadere informatie

Voor nadere informatie over de toepassing van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semi-publieke sector wordt verwezen naar de Beleidsregels toepassing WNT 2014 (staatscourant 30 juni 2014, nr. 17385). Tevens kunt u terecht op de website www.topinkomens.nl. Specifieke toepassingsvragen kunnen eveneens via deze website worden ingediend.