Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2013

Rijksbrede kostensoortentabel

Met ingang van 2013 is een Rijksbrede kostensoortentabel van toepassing voor de departementen (exclusief Defensie die in 2014 op deze systematiek overgaat). In de spreadsheet zijn de kostensoorten en bijbehorende definities opgenomen.

Tevens gaat de sector rijk in 2013 over op de werkkostenregeling ook hiervoor zijn kostensoorten voorgeschreven. Deze kostensoorten kunt u vinden in de spreadsheet kostensoorten werkkostenregeling.

Toelichting

Door de Auditdienst Rijk wordt het naleven van deze definities voor de administratie beoordeeld als onderdeel van het financieel beheer. Afwijkingen/niet naleving hebben dan geen gevolgen voor het controleoordeel bij het jaarverslag, maar kunnen wel van invloed zijn op de bevindingen over het financieel beheer. Geconstateerde afwijkingen kunnen dan leiden tot onvolkomenheden in de bedrijfsvoering. Het niet juiste gebruik van kostensoorten kan geen invloed hebben op de goedkeuring van uitgaven/verplichtingen/ontvangsten, ervan uitgaande dat deze op de juiste artikelen zijn verantwoord.

Gerelateerde documenten