Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2018

Wijzigingen

Geen wijzigingen in de afgelopen maand.

Tijdschema 18 september t/m 18 oktober

Voorbereiding

18 september

Door Financiën aanbieden van de begrotingen 2019 en de Miljoenennota 2019 aan de Staten-Generaal (Prinsjesdag).

24 september

(Eind september) Ministerie van Financiën (directie Begrotingszaken) ontvangt de dechargeverlening en stuurt hierover een brief naar de departementen.

01 oktober

Financiën/IRF deelt per brief aan de directeuren FEZ mede of de loon- en prijscodering van een deel van de begroting zero-base getoetst moet worden. En zo ja, op welk deel van de begroting deze zero-base toets betrekking moet hebben.

Uitvoering

05 oktober

Een afschrift van het HGIS-deel van de begrotingsmutaties wordt naar BuZa gestuurd (directie FEZ/BuZa, per e-mail FEZ-BZ@minbuza.nl).

15 oktober

Bij Financiën/RHB (bz.rhb@minfin.nl) indienen van de saldibalans september (zie model 4.54).

Invoeren van de artikelrealisaties van uitgaven en ontvangsten in september op (sub)artikelonderdeelniveau in IBOS. De artikelrealisaties sluiten aan op de saldibalans. Dit is ten behoeve van de maandrapportage aan de Rijkshoofdboekhouding en het CBS.

15 oktober

Aanleveren van apparaatsmutaties bij WenR/DGOO conform het WenR Format algemeen apparaatmutaties.pdf

Verantwoording

Geen data gevonden.

RBV 2018

Op deze site vindt u de Regeling rijksbegrotingsvoorschriften 2018. Deze hebben betrekking op de verantwoording over 2017, de uitvoering van de begroting 2018 en de voorbereiding van de begroting 2019.

Vragen of opmerkingen

Heeft u vragen of opmerkingen? Mail dan naar hafir@minfin.nl.

Logistieke aanwijzingen

Logistieke aanwijzingen 

Het logistieke proces omvat met inachtneming van het Tijdschema de aanlevering door de departementen (FEZ-directies) van concepten van de begrotings- en verantwoordingsstukken aan het Ministerie van Financiën en - al naar gelang van toepassing - aan de ministerraad (MR), de Raad van State (RvS), de Tweede Kamer (TK) en de Algemene Rekenkamer (AR).

Wijzigingsmail

Vul uw e-mailadres in om u aan- of af te melden. Als u zich reeds heeft aangemeld wordt bij opnieuw invoeren uw e-mailadres verwijderd.